Lánybúscú Játékok logó

Nyereményjáték szabályzat

LÁNYBÚCSÚ JÁTÉKOK NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

  1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE

Lánybúcsú Játékok (Nyéki Tamás János e.v., székhely: 8438, Veszprémvarsány, Kossuth L. u. 11., adószám: 57447234-1-28 ), mint Szervező, a továbbiakban: Szervező

  1. A JÁTÉK ELNEVEZÉSE

„NYEREMÉNYJÁTÉK!” (a továbbiakban: Játék)

III. A JÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZEMÉLYI FELTÉTELEI:

A Játékban részt vehet minden, 18. életévét betöltött természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik (továbbiakban: Játékos), és a nyereményjáték meghirdetett időtartama alatt önkéntesen részt vesz a nyereményjátékban, feltétel nélkül elfogadja jelen részvételi és játék szabályzatot.

Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.

A Játékban nem vehetnek részt az alábbi személyek:

  • a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselője, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1. § (1) 1.);

egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.

A nyereményjátékban való részvétel önkéntes.

  1. A JÁTÉK LEÍRÁSA

A játék időtartama alatt a játékban résztvevőknek a Facebookon megjelenő posztot kell kedvelniük, majd hozzászólásban megírni, a képen elrejtett 5 szót, valamint @-cal megjelölni 2 szabadon választott Facebook ismerőst.. A játék végén, a játék ideje alatt a játékban részt vevők közül 1, véletlenszerűen kiválasztott játékos kerül kisorsolásra. A kisorsolt játékos nyereménye 1 db 4-6 fős belépő a Sweet Escape szabadulószoba szabadon választott szabaduló szobájába. A nyereményjáték a résztvevők számára ingyenes és nem jár semmilyen vásárlási kötelezettséggel.

A nyeremény semmilyen esetben nem váltható át készpénzre.

 

  1. A JÁTÉKOK IDŐTARTAMA:

A Játék 2021.07.18-tól  2021.07.25 –ig  tart.

Sorsolás: 2021.07.26 – én, a Szervező saját Facebook oldalán történik. (https://www.facebook.com/lanybucsujatekok )

 

  1. SORSOLÁS, NYERTES ÉRTESÍTÉSE

 

A nyeremény 2021.07.26-án kerül kisorsolásra a játékosok között. A sorsolás helyszíne: a cég székhelye vagy az ügyvezető által kijelölt más megfelelő helyszín. A Szervező a sorsolás nyertesét a sorsolást követően 24 órán belül Facebookon értesíti a nyeremény átvételének részleteiről. A Szervező kizárja a felelősségét abban az esetben, ha a Nyertes, a megadott adatok pontatlansága vagy megváltozása miatt nem értesül a nyereményről. Szervező a nyertes nevét legkésőbb a sorsolást követő napon teszi közzé Facebook (https://www.facebook.com/lanybucsujatekok ) oldalán.

Amennyiben a nyertes nem él a nyereményével, illetve a nyereményről a nyertest  a nyertesnek felróható ok miatt nem sikerül értesíteni, úgy a szervező 2021.07.28-án pótnyertest sorsol.

A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremény átvétele/igénybe vétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe, és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

VII. NYEREMÉNYJÁTÉKBÓL VALÓ KIZÁRÁS:

A nyereményjátékban nem vehet részt, és kizárásra kerül az a személy, aki jelen részvételi és játékszabályzat feltételeit egészben vagy részben nem fogadja el.

Nem vehet részt továbbá, aki VII. pont szerinti személyes adatait jelen nyereményjátékkal összefüggő bármilyen kezelése, felhasználása, továbbítása ellen tiltakozik.

 

VII. ADATKEZELÉS:

A Játékos jelentkezésével hozzájárul ahhoz, hogy az általa megadott személyes adatokat Szervező a Játék lebonyolítása céljából felhasználja és kezelje.
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: Infotv.) előírt kötelezettségünknek megfelelően tájékoztatjuk, hogy az adatkezelés jogalapja a Játékos (törvényes képviselője) önkéntes hozzájárulása, amely hozzájárulását a Játékra történő jelentkezésével adja meg. A Facebook adatlapon, vagy a játék során közölt személyes adatokat Szervező bizalmasan kezeli, azokat kizárólag a Játék lebonyolításában részt vevő alkalmazottai, vagy megbízottai ismerhetik meg.
Tájékoztatjuk, hogy Szervező a megadott személyes adatokat az Infotv. 6. § (5) bekezdése alapján, az esetleges megalapozatlan igények elhárítása céljából, a játék elbírálásától számított 5 évig (a magyar polgári jog szerinti általános elévülési időn belül) nyilvántarthatja.
Az ötödik év elteltével a megadott személyes adatokat adatbázisunkból véglegesen és visszavonhatatlanul töröljük.

Játékos bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatainak a kezeléséről, továbbá kérheti személyes adatainak a helyesbítését, zárolását és törlését, valamint tiltakozhat személyes adatainak a kezelése ellen, illetve jogainak a megsértése esetén jogosult bírósághoz fordulni, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felé bejelentéssel élni.

Az adatok kezelését Szervező, mint adatkezelő végzi. Az adatfeldolgozó: Nyéki Tamás János e.v., székhely: 8438, Veszprémvarsány, Kossuth L. u. 11., adószám: 57447234-1-28

Szervező a személyes adatokat a jogszabályok rendelkezéseinek (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az Európai Parlament és Tanács (Eu) 2016/679 Rendeletének a természetes személyek és személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről –GDPR- ) megfelelően kezeli.

Játékos hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben játékon a nyertesek között szerepel, úgy nevét a Szervező Facebook oldalán (https://www.facebook.com/lanybucsujatekok ) Szervező munkatársai a nyereményjáték elbírálásának napját követően 60 napon keresztül közzétegyék.

A résztvevők a jelen Játékban való részvételükkel hozzájárulnak, hogy:

  1. a) Szervező díjmentesen felhasználja a nyertesek személyi adatait és személyes jellegű információit (név, vezetéknév, cím, életkor, telefonszám stb.) a Játék lebonyolítása és dokumentálása céljára;

VIII. VEGYES RENDELKEZÉSEK:

Szervező korlátozásoktól mentesen fenntartja magának a jogot, hogy a jelen játékszabályzat tartalmát a jogszabályoknak megfelelően módosítsa.

A Szervező által szervezett nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható. A játék során átadott adatokat a Szervező kezeli, azt a Facebook semmilyen formában nem kapja meg. 

Amennyiben a részvételi és játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, abban az esetben a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

A jelen nyereményjátékból eredő követelések bírósági úton nem érvényesíthetőek a Ptk. 6:121.§.(1) bekezdésére figyelemmel.

A játékban való részvétellel a résztvevő kijelenti, hogy elolvasta, megértette, és feltétel nélkül elfogadja a jelen részvételi és játékszabályzatot.

Tetszett a bejegyzés? Oszd meg másokkal is!

Tartalom

Ne maradj le a legfrissebb történésekről! Kövesd az oldalt a közösségi médiában is!

Lánybúcsú játékcsomagok a legjobb játékokkal!